آخرین اخبار مدارس


19 آذردبستان پسرانه سما

18 آذردبستان دخترانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

11 آذردبستان دخترانه سما

08 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

08 آذردبستان دخترانه سما

07 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا اصانلو

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش راشدی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا محمودی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه چپ چاپ

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

حليما جعفري

1389/09/26

دبستان پسرانه سما

مهدي رحمني

1386/09/26

دبستان پسرانه سما

برديا سعيدي

1386/09/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين طاهري

1380/09/27

دبستان دخترانه سما

ريحانه سادات ميرشريفي

1384/09/27

دبستان دخترانه سما

بهاره طاهرخاني

1389/09/27