آخرین اخبار مدارس


27 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه

25 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه

30 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه

04 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

دبستان دخترانه

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره اول دخترانه

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


دبیرستان دوره دوم دخترانه

زهرا احمدی

سد و اثرات مخرب آن بر محیط‌زیست

دبیرستان دوره دوم دخترانه

فاطمه رحمانی

رشته ورزشی هندبال

متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه

نيكي رحماني

1382/05/18

دبستان دخترانه

آريانا محسني بيگ زاده محله

1389/05/16

دبستان پسرانه

محمدامين نظري گلشن

1393/05/17

دبیرستان دوره دوم دخترانه

ساناز اسكندري

1382/05/19

دبیرستان دوره دوم پسرانه

عليرضا طاهرخاني

1383/05/19

دبستان پسرانه

مهيار لشگري

1388/05/21