آخرین اخبار مدارس


13 آباندبستان دخترانه سما

22 مهردبستان دخترانه سما

01 مهردبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

مهدي رحمني

1386/09/26

دبستان پسرانه سما

ماهان قاسمي

1387/09/24

دبستان دخترانه سما

حليما جعفري

1389/09/26

دبستان دخترانه سما

سنا رشگي جيران

1391/09/30

دبستان پسرانه سما

محمدحسين قنبري

1386/09/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين طاهري

1380/09/27