آخرین اخبار مدارس


17 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

09 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)