آخرین اخبار مدارس


02 اسفنددبستان دخترانه سما

29 بهمندبستان پسرانه سما

23 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

14 بهمندبستان دخترانه سما

04 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا محمودی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: رول بال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه چپ چاپ

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

ستایش راشدی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا اصانلو

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

رها رحماني

1389/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

غزل طاهرخاني

1383/12/01

دبستان دخترانه سما

فاطمه زارع سروي

1386/12/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عرفان طاهري

1379/12/05

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

حديث رحماني

1383/12/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پوريا طاهرخاني

1380/12/04