آخرین اخبار مدارس


27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

17 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 آباندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

آگرين رحماني

1389/08/30

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شميم جليلوند

1383/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

ملينا طاهرخاني

1382/08/25

دبستان دخترانه سما

تمنا طاهرخاني

1388/08/23

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

تينا طاهرخاني

1382/08/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي محمد محمودي

1380/08/30